Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Lucie Svoboda, IČO 06410430, zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem K Vodárně 1532, 735 53 Dolní Lutyně (dále jen „poskytovatel“) je provozovatelem webové stránky www.luciesvoboda.cz (dále jen „portál“), jejichž prostřednictvím poskytuje produkty svým uživatelům.Portál obsahuje nabídku konzultací, seminářů, workshopů a kurzů, které je možné využívat pro účely sebevzdělávání ( dále jen „produkt“).

Poskytovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky portálu (dále jen „obchodní podmínky“), které upravují v souladu s ustanovením  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „občanský zákoník“) podmínky používání portálu a vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvních vztahů (souhrnně dále jen „smlouva“), které vznikají mezi poskytovatelem a uživateli portálu  (dále jen „uživatel“).

Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, případně ustanoveními sjednanými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy a užívání produktu

Informace o produktech, včetně cen jednotlivých produktů, jsou zobrazeny na webovém rozhraní portálu www.luciesvoboda.cz a platí pro konzultace, workshopy, semináře a kurzy. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tyto ceny zůstávají platné po celou dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní portálu. Avšak tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pro objednání produktu vyplní uživatel objednávkový formulář u daného produktu ( konzultace, seminář, workshop nebo kurz) na webovém rozhraní portálu

Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. 

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká po uhrazení ceny produktu. 

Produkt je ze strany poskytovatele zpřístupněn uživateli co nejdříve po přijetí platby. Pokud se jedná o konzultaci, Poskytovatel se neprodleně domluví na online konzultaci s objednatelem. 

Uživatel má právo užívat produkt pouze v rozsahu uvedeném ve smlouvě a výhradně pro své vlastní potřeby. Jakékoli komerční využití produktu uživatelem, ať již přímé nebo nepřímé, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. 

Užívání produktu nebo jeho části v rámci portálu je vždy povoleno pouze konkrétnímu uživateli a je vázáno na nepřenosnou licenci. 

Uživatel má možnost zhlédnout objednaný obsah produktu přes odkaz který mu bude zaslán na jeho emailovou adresu, ale stahování obsahu není povoleno. 

Poskytovatel zpřístupní objednaný obsah produktu uživateli bez omezení počtu shlédnutí. Obsah je zpřístupněn pouze na uvedenou dobu, kterou uživatel před vytvořením objednávky předem zná. 

Uživatel souhlasí s tím, že produkty jsou poskytovány a zpřístupňovány on-line a užívání produktů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na internetové připojení nese uživatel. Pro spuštění produktu je nezbytné elektronické zařízení jako počítač, notebook, tablet či mobilní telefon, a to s nainstalovanou aktuální verzí standartního internetového prohlížeče. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 Cena produktů a platební podmínky 

Přístup k produktům poskytovatele, včetně jejich studia a prohlížení, je podmíněn zaplacením ceny uvedené u konkrétního produktu (konzultace, workshop, seminář nebo kurz) na portálu.

Uživatel má možnost uhradit cenu produktu prostřednictvím platební karty přes platební bránu dle pokynů poskytovatele nebo převodem na bankovní účet č. 1017789989/5500.

Poskytovatel nevyžaduje od uživatele zálohu ani jinou obdobnou platbu. Nicméně cenu produktu je nutné uhradit předem, jak je uvedeno v článku 4.1 obchodních podmínek. 

Po úspěšném uhrazení ceny produktu zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele potvrzení o provedení platby za objednávku. Toto potvrzení obsahuje náležitosti, které jsou vyžadovány pro daňový doklad. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

Odstoupení od smlouvy

Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, neboť se v případě produktu jedná o dodání digitálního obsahu. 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@luciesvoboda.cz Informaci o vyřízení stížností uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele. 

Poskytovatel je oprávněn k poskytování produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Veškerý obsah portálu – konzultace, semináře, workshopy a kurzy, které poskytovatel prostřednictvím portálu poskytuje, podléhají právní ochraně dle autorského práva a případně dalších práv duševního vlastnictví.  Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora a/nebo oprávněných osob je zakázáno. Uživatel nesmí užívat produkty poskytovatele nebo jejich část jinak než pro vlastní potřebu. 

Uživatel není oprávněn produkty poskytovatele, či jejich části, jakkoliv upravovat, kopírovat, přeprodávat či vydávat za své, ani jakkoliv šířit. Dále je zakázáno jakkoliv zasahovat do věcného nebo technického obsahu produktu či portálu.

Uživatel odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

Zpřístupnění produktu nevzniká uživateli ani žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci produktu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejích zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy. 

Uživatel nesmí používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz portálu, zejména narušovat funkčnost produktu a portálu nebo způsobovat jeho nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do produktu a portálu vzhledem k jeho účelu a fungování. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo, že portál  a tam nabízené produkty nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si poskytovatel vyhrazuje též právo produkty měnit nebo kdykoliv ukončit jejich poskytování. 

 DORUČOVÁNÍ
Po úspěšném uhrazení bude účastníkovi poskytnut přístup k online prostředí. 
Účastník je odpovědný za udržování svých přístupových údajů v bezpečí. 

VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující a závazné je vždy to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy a které jste zároveň obdrželi při objednávce e-mailem.

Jak chráním vaše osobní údaje najdete v samostatném dokumentu zde.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2023.

Lucie Svoboda